Kungsljuset

En triangulär komposition

De triangulära byggnaderna formar tydliga gaturum med vackra utblickar till naturen bakom.

Tovatt Architects & Planners har i Västerås tagit fram en stadsplan för den nedlagda Gideonsbergskolan, centralt belägen nära centrum. Förslaget kombinerar nytt och gammalt genom att till stora delar bevara de befintliga skolbyggnaderna och komplettera området med en ny hustypologi.

De triangulära byggnadernas långsidor bildar tydliga kanter mot angränsande gator och stråk  inom området.  Mellan husen formas något upphöjda gårdar med lekytor,  sittplatser och  grönska. Närmast intill husen finns en zon med privata uteplatser. Genom området kopplar ett nät av diagonala gångförbindelser ihop området med omgivningen och grönskan

Kontoret har tagit fram två byggnader med hyresrätter tillsammans med Bostjärnan, två bostadsrättsföreningar om vardera sex hus tillsammans med HSB samt sex parhus tillsammans med Nopy. Den tydliga identitet som den triangulära formen ger kombineras på ett lekfullt sätt i olika skalor och nyanser i volymer i trä och tegel.

Illustrativ plan

De triangulära byggnaderna är placerade i grupper vilka skapar tydligt definierade gaturum och gårdsrum med vyer av grönska i bakgrunden

Beställare HSB.

Bilden visar ett av de tre parhusen i norr. Totalt byggs sex parhus inom området vilket ger en variation i bostadstyper och skala. Beställare Nopy.

Bild av hus N och O, 50 hyreslägenheter. Beställare Bostjärnan.

  • dela